WYKONAWCZA WŁADZA 1. MODELE organizacyjne władzy wykonawczej współczesnym państwie są 3 MODELE (historycznie Jednak ukształtowały się 4): modèle monokratyczny modèle dualistyczny modèle departamentalny modèle dyrektorialny W Polsce występuje Model dualistyczny o nachyleniu parlamentarno-gabinetowym. Domniemanie właściwości w zakresie egzekutywy na rzecz Rady Ministrów. Prezydent Może tylko, tyle Ile Przydaje point MU Konstytucja i ustawy. Wszystko, co nie jest réservé dla innych organów państwa (w tym dla prezydenta i samorządu) przypada kompetencji Rady Ministrów. 2. Prezydent Prezydent jest strażnikiem Konstytucji w szczególności i strażnikiem państwa. Posiada szczególne kompetencje, prawa i obowiązki. Za tą cechą, rolą którą wyznacza prezydentowi Konstytucja jako strażnika Konstytucji Stoi Cały szereg istotnych instrumentów prawnych, które czynią z prezydenta efektywnego strażnika Konstytucji. Prezydent nie entierement funkcji efektywnego, realnego Naczelnego wodza Sił zbrojnych.

Prezydent jest najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP. Prezydent jest elementem w ramach cywilnej Demokratycznej kontroli. W czasie zbrojnych jest cywilny, podlegający Demokratycznej kontroli ministre Obrony Narodowej za jego pośrednictwem w czasie wasitju Prezydent Działa jako NZSZ. Mamy doczynienia jedynie z dowództwem ideowym. Prezydent nie Wydaje skutecznie rozkazów siłom zbrojnym, Może się zwrócić do ministra Obrony Narodowej Albo w czasie wojny ne Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Posiada szereg kompetencji, które odpowiadają owej cesze ideowego zwierzchnictwo Sił zbrojnych. Mianowanie: I-Szych dessin oficerskich, generałów, admirałów, szefa sztabu itd. 3. Rada Ministrów i Administracja rządowa władza wykonawcza-działalność polegaj na wykonywaniu zadań państwowych faktach na celu realizację Dobra Ogólnego oraz interesu publicznego. Zadania te określone są z Reguły przez władzę ustawodawczą w uchwalonych przez ni ustawach. Władza ustawodawcza Posiada również kompetencje kontrolne nad władzą wykonawczą, co do tytułach wypełniania nałożonych przez ni zadań.

Zakres Polityczny Polega na wytyczaniu pewnej Linii politycznej (zadań Politycznych). Zakres Administracyjny polega na wcielaniu w Życie tych zadań wyznaczonych poprzez linię polityczną i sprawowany jest w oparciu o zasady funkcjonowania Administracji na poziomie krajowym rolę te spełnia Parlament, qui jest Jedynym organem upoważnionym do pour najwyższych aktów prawnych-Ustaw, na podstawie których ustala się inne AKTY prawne.